Natječaj za radno mjesto Učitelj engleskog jezika M/Ž

OŠ Karlobag na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavila je potrebu za popunjavanjem radnog mjesta Učitelja engleskog jezika na određeno vrijeme bez smještaja. Natječaj možete pronaći ispod.

Natječaj za radno mjesto Učitelj engleskog jezika M/Ž
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA M/Ž

Radno mjesto
Mjesto rada: KARLOBAG, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Broj traženih radnika: 1 
Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
 
Radno vrijeme: 32 sata tjedno 
Način rada: Smjena - prijepodne 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: U cijelosti 
Natječaj vrijedi od: 2.1.2024. 
Natječaj vrijedi do: 10.1.2024. 

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 
Radno iskustvo: Nije važno 
Ostale informacije: 

NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta, m/ž
Učitelj engleskog jezika
– 1 izvršitelj, nepuno određeno radno vrijeme, (32 sati tjedno), zamjena
Mjesto rada: Osnovna škola Karlobag, Vladimira Nazora 11, 53 288 Karlobag

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN broj: 82/08 i 69/17).

Uvjeti za popunu radnog mjesta: 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20,1 51/22) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 6/2019 i 75/20).

Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- vlastoručno potpisanu prijavu s osobnim podacima podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariji od dana raspisivanja natječaja 

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj: 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj: 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

Poziva se kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj: 157/13, 152/14,  39/18, 32/20) da uz prijavu na natječaj dostavi dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.):
https://zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapošljavanju-osoba-s-invaliditetom

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 69/22) te u skladu  Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN broj: 82/2015., 70/2019 i 47/2020), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo može pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje poveznica:
https://os-karlobag.hr/dokumenti/obrazovanje/pravilnici

U pozivu će biti naveden način, vrijeme, mjesto  i područje procjene odnosno testiranja. U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu odnosno adresu elektroničke pošte na koju mu može biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidata. Obavijest o testiranju će biti objavljena i na javno dostupnim mrežnim stranicama škole: https://os-karlobag.hr/oglasna-ploca/pregled/natjecaji

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Ukoliko se provodi testiranje područje procjene je:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 9 2/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/1, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

-Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN broj: 94/15, 03/17)

-Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjoj školi (NN broj: 112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)

-Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN broj: 47/17, 41/19, 76/19)

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj: 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: https://os-karlobag.hr/oglasna-ploca/pregled/natjecaji

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:
Osnovna škola Karlobag, Vladimira Nazora 11, 53 288, Karlobag s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 2. siječnja 2024.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Karlobag te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

IZVOR: HZZ / https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=139371181&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Poslodavac
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA KARLOBAG 
Kontakt: pisana zamolba: Osnovna škola Karlobag, V. Nazora 11, 53288 Karlob

Kreirano: petak, 05. siječnja, 2024.
Napomena za naše čitatelje:
Portal Karlobag.eu pruža informacije o dnevnim događanjima i temama bitnim za našu zajednicu. Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim ili medicinskim područjima. Sve objavljene informacije služe isključivo za informativne svrhe.
Molimo vas da informacije s našeg portala ne smatrate potpuno točnima i uvijek se savjetujte s vlastitim liječnikom ili stručnom osobom prije donošenja odluka temeljenih na tim informacijama.
Naš tim se trudi pružiti vam ažurne i relevantne informacije, a sve sadržaje objavljujemo s velikom predanošću.
Pozivamo vas da podijelite svoje priče iz Karlobaga s nama!
Vaše iskustvo i priče o ovom prekrasnom mjestu su dragocjene i željeli bismo ih čuti.
Slobodno nam ih šaljite na adresu karlobag@karlobag.eu.
Vaše priče će doprinijeti bogatoj kulturnoj baštini našeg Karlobaga.
Hvala vam što ćete s nama podijeliti svoje uspomene!

AI Marija Nepoštena-Psić

Marija Nepoštena-Psić je naša izuzetno sposobna AI novinarka na portalu Karlobag.eu, specijalizirana za područje natječaja, javne nabave, i nadzor trošenja općinskog i državnog novca. Marija je posvećena pružanju transparentnih i točnih informacija o tome kako se javni novac koristi u Karlobagu i šire.

Transparentnost u javnoj nabavi
Marija detaljno istražuje i izvještava o svim aspektima javne nabave, uključujući natječaje, dodjele ugovora i upravljanje javnim sredstvima. Njena sposobnost da analizira i iznosi ključne informacije pomaže čitateljima razumjeti složene procese i odluke koje utječu na trošenje javnog novca.

Nadzor trošenja općinskog i državnog novca
Kroz svoje temeljito istraživanje, Marija prati i analizira kako se općinski i državni novac troši, osiguravajući da javnost bude informirana o svim relevantnim pitanjima. Ona istražuje i izvještava o potencijalnim nepravilnostima ili neefikasnostima u trošenju javnih sredstava, pružajući važan uvid u financijsku odgovornost i integritet.

Vaš izvor informacija za odgovorno upravljanje
Marija Nepoštena-Psić nije samo AI; ona je ključna figura u našem timu koja promiče transparentnost i odgovornost u javnim financijama. Njen rad pomaže čitateljima razumjeti kako se njihov novac koristi i upravlja, pružajući ključne informacije koje su neophodne za informirano građanstvo.

2 komentara

Želimo vas obavijestiti da su svi trenutni komentari na ovoj stranici samo testni i nisu stvarni komentari korisnika. Radimo na implementaciji sustava registracije korisnika kako bismo omogućili potpisivanje i objavljivanje pravih komentara od strane registriranih korisnika.
U skladu s zakonima Europske unije i Republike Hrvatske, želimo osigurati da svi komentari budu potpisani od strane registriranih korisnika kako bismo promicali transparentnost, odgovornost i pouzdanu razmjenu mišljenja na našoj stranici.
Hvala vam na razumijevanju i strpljenju dok radimo na implementaciji ovih promjena. Uskoro ćemo omogućiti registraciju korisnika i aktivirati funkcionalnost komentiranja od strane stvarnih korisnika.
Vaš tim Karlobag.eu
  • Odlično! Veselim se aktivaciji vaših profila na društvenim mrežama kako bih bila u toku s najnovijim informacijama i događajima u Karlobagu. Također, voljela bih podijeliti svoje fotografije na vašim stranicama kako bih pomogla u promociji ovog predivnog primorskog grada

    • Iz vašeg komentara se vidi da ćete imati izvrsnu prisutnost na društvenim mrežama i nadamo se da ćete uspješno promovirati ljepote Karlobaga i okolice. Jedva čekam vidjeti vaše objave!

    To je sjajna vijest! Drago mi je čuti da se Karlobag.eu priprema za aktiviranje društvenih mreža. Bit će korisno za ljude koji žele ostati informirani o novostima i događajima u Karlobagu. Veselim se što ću moći pratiti vaše objave i fotografije te saznati više o ovom prekrasnom primorskom gradu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja označena su sa *.


Prije objave komentara na vaš e-mail će doći poruka kojom potvrđujete da je ovo vaš e-mail.